Mer än 7500 artiklar i lager klara för leverans
Bästa-pris-garanti
Din partner inom astronomi
Juridisk > Allmänna villkor - Våra allmänna affärsvillkor

Allmänna villkor - Våra allmänna affärsvillkor

Aktuell version från 28 maj 2022

1. Giltighetsområde

Våra allmänna affärsvillkor gäller exklusivt. Villkor, som strider mot eller avviker från våra affärsvillkor kommer inte att erkännas om vi inte uttryckligen har godkänt dem skriftligt.

2. Avtalets ingående

Köpeavtalet träder i kraft först när varorna levereras eller genom separat skriftlig bekräftelse inom fem dagar, vid förskottsöverföring när vi har tagit emot betalningen på något av våra konton. Du har möjlighet att sluta köpeavtalet på tyska, engelska eller franska. Det automatiska e-postmeddelandet, som bekräftar att beställningen har tagits emot, leder ännu inte till ett avtalsupprättande.

Det juridiskt bindande avtalsslutandet omfattas av prejudikatvillkoret om att den behöriga tillståndsmyndigheten i Tyskland, Bundesamt för ekonomi och exportkontroll (BAFA), har beviljat nödvändigt tillstånd (nödvändiga tillstånd) för försäljning, leverans, överföring och/eller export av varorna.

3. Leveranskostnader

Leveranskostnaderna beror på paketens antal och vikt och landet vari leveransadressen finns. Du hittar de vikt- och destinationslandsberoende leveranskostnaderna i en tabell på våra webbplatser. När du fyller din varukorg och anger din adress får du de exakta leveranskostnaderna innan du slutför din beställning.

4. Priser

Angivna priser är slutpriser inklusive lagstadgad moms. Vid beställningar med en leveransadress utanför den europeiska unionen är de angivna priserna dock nettopriser. Vid leveranser till länder utanför EU tillkommer ytterligare tullar, skatter och avgifter.

5. Förfallodag

Betalning av köpeskillingen sker när avtalet ingås (dvs. när varorna levereras eller när den skriftliga bekräftelsen med leveranslöfte har tagits emot).

6. Betalning

Vi erbjuder följande betalningsalternativ:

  •    Kreditkort (vi accepterar VISA, Mastercard och American Express)
  •    Postförskott (om det erbjuds i destinationslandet, plus postförskottsavgift)
  •   Förskottsöverföring (här får du 1 % rabatt på fakturabeloppet, detta gäller dock inte för artiklar med bokpriser)
  •    PayPal
  •    Giropay (endast i Tyskland)
  •    Sofortüberweisung.de (endast i Tyskland)

    Vi förbehåller oss rätten att begränsa betalningsalternativen individuellt.

7. Äganderättsförbehåll

De levererade varorna förblir NIMAX GmbH:s egendom tills full betalning har erlagts.

8. Exportkontroll

8,1. Köparen är skyldig att följa alla exportkontrollförbud och restriktioner i tillämpliga nationella, europeiska och amerikanska exportkontroller, inklusive alla lands- och personliga embargon, när han/hon använder varorna själv och säljer dem och vidarebefordrar dem till tredje part.

8,2. Köparen är förpliktad att inte använda varorna för militära ändamål eller i samband med ABC-vapen eller deras bärarteknik.

8,3. Om köparen bryter mot sina skyldigheter enligt 8.1 eller 8.2, förfaller omedelbart ett avtalsvite om 5 gånger försäljningspriset för de berörda varorna.

8,4. Skadeståndsanspråk mot köparen på grund av ett brott mot hans/hennes skyldigheter från 8.1. eller 8.2. är inte uteslutna genom betalningen av avtalsvitet enligt 8.3. Köparen står också för lagstadgade avgifter för advokatarvoden om officiella utredningar inleds mot NIMAX GmbH eller dess anställda.

9. Ångerrätt

Vid distansavtal har konsumenter ångerrätt enligt följande bestämmelser. En konsument är varje fysisk person som ingår detta avtal för ändamål som varken kan hänföras till deras kommersiella affärsverksamhet eller deras verksamhet som egenföretagare.

Upphävandeinstruktion

Du har rätt att upphäva detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utnämnd tredje part, som inte är transportören, tog den sista varan i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du skicka ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post eller ett e-postmeddelande) om ditt beslut att upphäva detta avtal till oss (NIMAX GmbH, Otto-Lilienthal-Str. 9, 86899 Landsberg am Lech, Tel. 08191-94049-0, E-post  ).

Du kan använda det bifogade mall-upphävandeformuläret för detta, men detta är inte obligatoriskt.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Konsekvenser av upphävandet

Om du upphäver detta avtal ska vi betala tillbaka alla inbetalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnaderna som har uppstått genom att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om ditt upphävande av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen har överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har tagit emot de returnerade varorna eller tills du har bevisat att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste omedelbart returnera eller överlämna varorna till oss och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du informerade oss om upphävandet av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut.

Du står för de direkta kostnaderna för varornas returnering.

Du ansvarar endast för en eventuell värdeförlust på varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.

Slut på upphävandeinstruktionen

Uteslutning av ångerrätten

Ångerrätten gäller inte vid distansavtal om leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars framställning ett individuellt val eller beslut av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov; vid avtal om leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte lämpar sig för återlämnande om deras försegling har brutits efter leveransen; vid avtal om leverans av varor om dessa på grund av dess beskaffenhet var oskiljaktigt blandade med andra varor efter leveransen; vid avtal om leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara i förseglad förpackning om förseglingen har brutits efter leveransen; samt vid avtal om leverans av tidningar, tidskrifter eller tidskrifter med undantag för prenumerationsavtal.

Mall-upphävandeformulär

(Fyll i detta formulär och skicka tillbaka det till oss om du vill upphäva avtalet.)

Till
NIMAX GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 9
86899 Landsberg am Lech

E-post:  

Jag/vi (*) upphäver härmed avtalet som har ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)

Beställt den (*)/mottaget den (*)

Namn på konsumenten (konsumenterna)

Konsumentens (konsumenternas) adress

Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast vid meddelande på papper)

Datum

(*) Stryk det som inte gäller.

10. Reklamationer/Transportskador

Om förpackningen uppvisar yttre synliga skador vid leveransen, ska mottagande nekas med motsvarande anmärkning till leverantören (notera postbudets namn), eller innehållet kontrolleras i leverantörens närvaro avseende fullständighet och så långt det är möjligt avseende perfekt skick på varorna som kontrolleras. Vi vill i alla fall be dig att få en skadeanmälan upprättad.

Om skada på godset upptäcks först efter att förpackningen har öppnats måste du omedelbart kontakta oss så att vi kan anmäla skadan till transportföretaget (tel.: +49-(0)8191-94 04 90; E-post:  ). Vid regleringen av transportskador är vi beroende av ditt stöd. Av denna anledning ber vi dig att behålla förpackningen i oförändrat skick för att bevara bevis och att inte använda de skadade varorna. Det skulle också vara synnerligen hjälpbart för oss om du kunde dokumentera skadan med hjälp av foton.

Kontakta oss innan du skickar tillbaka varorna vid felaktig leverans. Vid berättigad reklamation står vi för returkostnaderna.

11. Garanti

Garantitiden för konsumenter är två år för nya varor och ett år för begagnade varor. Gentemot företagare är preskriptionstiden för garantianspråk för nya varor begränsad till ett år och garantin för begagnade föremål är utesluten. Undantagna härifrån är skadeståndsanspråk, som syftar till ersättning för skador till följd av skada på liv, lem eller hälsa på grund av en defekt som NIMAX GmbH ansvarar för eller som grundar sig på grov vårdslöshet från säljarens eller dennes ställföreträdares sida.

De lagstadgade garantibestämmelserna gäller i enlighet därmed.

12. Ansvar, Upphovsrätt & Dataskydd

12.1 Ansvar för innehåll

Innehållet på webbsidorna i vår onlinebutik skapades med största omsorg. Vi kan dock inte ta ansvar för att informationen är fullständig, uppdaterad eller korrekt.

Innehållet på andra språk är delvis översättningar som har skapats av ett automatiskt översättningsprogram. Vi tar inget ansvar för fel i översättningen.

12.2 Ansvar för länkar

Vår butik har länkar till webbplatser från tredje part, för vars innehåll respektive leverantör är ansvarig, och vi övertar inget ansvar. Vi har kontrollerat dessa externa webbplatser avseende olagligt innehåll och lagöverträdelser. En permanent innehållskontroll är orimlig utan konkret misstanke om brott. Så snart ett brott blir känt tas den länkade webbsidan omedelbart bort.

12.3 Lotteri

Det kostar inget att delta i våra lotterier. Det går inte att göra anspråk på ett pris eller tilldelning av ett pris. Det går inte att överklaga.

12.4 Upphovsrätt

Allt innehåll på denna webbplats, som är skyddat av upphovsrätt, får inte kopieras, modifieras, utnyttjas eller distribueras utan vårt skriftliga medgivande.

13. Laga domstol

Laga domstol för tvister som härrör från avtalsförhållandet är Landsberg a. Lech, i den mån köparen anses vara företagare eller offentligrättslig juridisk person.

14. Online-tvistlösning utanför domstol

Sedan den 15 februari 2016 har EU-kommissionen tillhandahållit en plattform för tvistlösning utanför domstol. Detta ger konsumenterna möjlighet att initialt lösa tvister i samband med sin onlinebeställning utan att gå till domstol. Tvistlösningsplattformen kan nås via den externa länken http://ec.europa.eu/consumers/odr/. I detta sammanhang är vi juridiskt skyldiga att informera dig om vår e-postadress. Denna är: 

Vi strävar efter att i samförstånd lösa eventuella meningsskiljaktigheter som uppstår från vårt avtal. Om vi inte når en överenskommelse är vi villiga att genomföra ett skiljeförfarande inför ett erkänt konsumentmedlingsorgan, som är kostnadsfritt för kunden, i tvister som rör ett belopp på mer än 500 euro. Om ingen överenskommelse träffas där har kunden rätt att vidta rättsliga åtgärder.

15. Partnerprogram

Partnerprogrammet bygger på ömsesidigt förtroende. Partnern har inte möjlighet att lagsöka för reklamkostnader som har uppstått genom partnerprogrammet.

16. Spara avtalstext

Vi sparar avtalstexten och skickar dig beställningsdatan och våra villkor via e-post. Du kan när som helst titta på och ladda ner de allmänna villkoren på denna sida. Du kan se dina tidigare beställningar i vårt kundinloggningsområde.

17. Salvatorisk klausul

Skulle enskilda bestämmelser i våra villkor vara helt eller delvis overksamma, kommer avtalets verkan och de återstående punkterna att förbli opåverkade.